dissabte, 11 de febrer de 2012

ALEGACIONES DEL PACMA CONTRA EL REGLAMENTO DE LOS CORREBOUS

El Partit Animalista, PACMA, ha presentat al·legacions davant el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya contra el nou reglament sobre correbous, projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament relatiu a les festes tradicionals amb toros.
PACMA considera que la celebració de correbous vulnera la normativa autonòmica de protecció animal, pel que no procedeix l’aprovació d’un reglament que els reguli. Toni Valle, candidat número u del Partit Animalista per Barcelona en les passades Eleccions Generals, ha explicat el que pel PACMA suposa una contradicció de la llei.


Segons el Partit Animalista, la previsió de regulació de les festes tradicionals amb toros entra en conflicte amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

L’article 2 de la citada Llei disposa en els seus apartats 2 i 3 que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, així com de moviment voluntari, i han de rebre el tracte que, atenent bàsicament a les seves necessitats etológiqueas, procuri el seu benestar.
Igualment diu que ningú ha de provocar patiments o maltractaments als animals o causar-los estats d’ansietat o por.

Així mateix, la previsió entra en conflicte pel PACMA amb l’article 337 del Codi Penal, que disposa que el que per qualsevol mitjà o procediment maltracti injustificadament a un animal domèstic o amansit, causant-li la mort o lesions que menystinguin greument la seva salut, serà castigat amb la pena de tres mesos a un any de presó i inhabilitació especial d’un a tres anys per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals.

Per tant, el Partit Animalista sol·licita ser considerat persona jurídica els interessos legítims de la qual poden veure’s vulnerats, posant a la disposició d’aquesta part quanta documentació s’elabori en relació amb el projecte de decret i que es doni audiència al Partit Animalista en el projecte de decret, tenint per presentades aquestes al·legacions.

Finalment demana l’anul·lació del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament relatiu a les festes tradicionals amb toros.
en español:

El Partido Animalista, PACMA, ha presentado alegaciones ante el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya contra el nuevo reglamento sobre correbous (Proyecto de decreto por el cual se aprueba el Reglamento relativo a las fiestas tradicionales con toros).

PACMA considera que la celebración de correbous vulnera la normativa autonómica de protección animal, por lo que no procede la aprobación de un reglamento que los regule. Toni Valle, candidato número uno del Partido Animalista por Barcelona en las pasadas Elecciones Generales, ha explicado lo que para el PACMA supone una contradicción de la ley.


Según el Partido Animalista, la previsión de regulación de las fiestas tradicionales con toros entra en conflicto con el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales. El artículo 2 de la citada Ley dispone en sus apartados 2 y 3 que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica, así como de movimiento voluntario, y deben recibir el trato que, atendiendo básicamente a sus necesidades etológicas, procure su bienestar y que nadie debe provocar sufrimientos o maltratos a los animales o causarles estados de ansiedad o miedo.

Asimismo, la previsión entra en conflicto para el PACMA con el artículo 337 del Código Penal, que dispone que el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

Por lo tanto, el Partido Animalista solicita ser considerado persona jurídica cuyos intereses legítimos pueden verse vulnerados, poniendo a disposición de esta parte cuanta documentación se elabore en relación con el proyecto de decreto y que se dé audiencia al Partido Animalista Contra el Maltrato Animal en el proyecto de decreto, teniendo por presentadas estas alegaciones.

Finalmente pide la anulación del Proyecto de decreto por el cual se aprueba el Reglamento relativo a las fiestas tradicionales con toros.          

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada