dimarts, 28 de febrer de 2012

PANORAMA: "PACMA. PARTIDO ANIMALISTA"


Vuitè capítol de la sèrie d’entrevistes del programa Panorama que a través d’una xerrada amb algún dels responsables de le associacions intentarem aprofondir sobre els seus objectius i filosofia.
En aquest capítol entrevistem a Francisco García Leal que és el president del Partit Animalista PACMA.

Séptimo capítulo de la serie de entrevistas del programa Panorama que a través de una charla con alguno de los responsables de las asociaciones, intentaremos profundizar sobre sus obtetivos y filosofía.
En este capítulo entrevistamos a Francisco García Leal que es el presidente del Partido Animalista PACMA.

divendres, 24 de febrer de 2012

XERRADA DE NÚRIA QUEROL SOBRE LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I ELS ANIMALS


Sota el títol “Tracte animal, Tracte just?”, el grup ecologista de la facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, Skamot Verd, ha organitzat una jornada de reflexió sobre l’especisme i l’ús dels animals no humans, amb un cinefòrum que ha comptat amb la projecció d’un resum d’Earthlings, ponències d’experts en matèria de Drets Animals i Medi Ambient i la participació del públic assistent.


Posteriorment han realitzat un debat amb la participació de Salvador Pueyo, ecòleg i membre del grup “Entesa pel decreixement” i Núria Querol, doctora i fundadora del Grup d’Estudis de la violència envers Humans i Animals.
La Núria Querol ha parlat de la violència en general i de la relació de la violència domèstica amb els altres animals, i el Salvador Pueyo ha explicat les raons ecològiques per adoptar una dieta vegana, sense judicis ètics cap el consum d’animals no humans, mostrant dades i estadístiques sobre com els països més rics són els més grans consumidors de carn i com és necessari canviar aquest sistema si volem afavorir l’ecologia.
En el debat posterior s’ha tractat el tema de com resoldre les interaccions entre individus d’espècies autòctones i al·lòctones quan aquests interactuen al medi, i s’han pogut resoldre molts dubtes fonamentats en l’especisme.
Aquestes jornades demostren que és de vital importància que les idees antiespecistes entrin a les facultats per a solucionar qüestions de forma ètica i igualitària, ja que tots els professionals que sortiran formats des d’aquests centres són els que transmetran les seves valoracions d’experts en materies concretes a la societat. Així, és fonamental que tot tipus de professionals que poden haver de resoldre qüestions relacionades en la interacció entre humans i altres animals, des de pediatres fins a biòlegs, tinguin la informació necessària per emetre judicis argumentats i ètics.


VOSE:Bajo el título “Trato animal, Trato justo?”, el grupo ecologista de la facultad de Biología de la Universitat de Barcelona, Skamot Verd, ha organizado una jornada de reflexión sobre el especismo y el uso de los animales no humanos, con un cine fórum que ha contado con la proyección de un resumen d’Earthlings, ponencias de expertos en materia de Derechos Animales y Medio ambiente y la participación del público asistente.


Posteriormente han realizado un debate con la participación de Salvador Pueyo, ecólogo y miembro del grupo “Entesa pel decreixement” y Núria Querol, doctora y fundadora del Grupo d’Estudios de la violencia hacia Humanos y Animales.
Núria Querol ha hablado de la violencia en general y de la relación de la violencia doméstica con los otros animales, y Salvador Pueyo ha explicado las razones ecológicas para adoptar una dieta vegana, sin juicios éticos hacia el consumo de animales no humanos, mostrando datos y estadísticas sobre cómo los países más ricos son los más grandes consumidores de carne y cómo es necesario cambiar este sistema si queremos favorecer la ecología.
En el debate posterior se ha tratado el tema de cómo resolver las interacciones entre individuos de especies autóctonas y alóctonas cuando estos interactúan en el medi, y se han podido resolver muchas dudas fundamentadas en el especismo.
Estas jornadas demuestran que es de vital importancia que las ideas antiespecistas entren en las facultades para solucionar cuestiones de forma ética e igualitaria, puesto que todos los profesionales que saldrán formatos desde estos centros son los que transmitirán sus valoraciones como expertos en materias concretas a la sociedad. Así, es fundamental que todo tipo de profesionales que pueden resolver cuestiones relacionadas en la interacción entre humanos y otros animales, desde pediatras hasta biólogos, tengan la información necesaria para emitir juicios argumentados y éticos.dimecres, 15 de febrer de 2012

XERRADA: "CONSEQÜÈNCIES SOCIOECONÒMIQUES DEL CONSUM (O NO) D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL" (VOSE)


Xerrada de Salvador Pueyo ecòleg i membre de l’Entesa pel Decreixement, sobre les conseqüències socioecològiques del consum de productes animals.
La xerrada es va produir el dia 21/12/2011 dins de la jornada, organitzada per l’Skamot Verd de la Facultat de Biologia de l’Universitat de Barcelona, titulada “Tracte animal: tracte just?”.
També es va realitzar una altra xerrada a càrrec de Núria Querol, la projecció d’Earthlings i un debat posterior.

Charla de Salvador Pueyo ecólogo y miembro de la Entesa por el Decrecimiento, sobre las consecuencias socioecológicas del consumo de productos animales.
La charla se produjo el día 21/12/2011 dentro de la jornada, organizada por la Skamot Verd de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, titulada “Trato animal: trato justo?”.
También se realizó otra charla a cargo de Núria Querol, la proyección de Earthlings y un debate posterior.

VOSE:dilluns, 13 de febrer de 2012

ACTE CONTRA LA PELLETERIA | ACTO CONTRA LA PELETERÍA

AnimaNaturalis ha mostrat avui, en una zona comercial de Barcelona, un vídeo amb imatges de la vida que pateixen els animals destinats a l'ús de la indústria pelletera.

Prop de 30 activistes han mostrat, a més, cartells amb fotos i lemes contra l'explotació dels animals per la seva pell, i han pogut informar, a la gent que s’ha interessat, sobre el funcionament d’aquest tipus d'indústria.

Per a l'organització, el gran públic no té accés a aquestes imatges que permeten conèixer la crueltat que amaga la indústria pelletera i el maltractament físic i psicològic al que els animals explotats són sotmesos durant tota la seva vida.

La majoria de la gent desconeix que, sovint, aquests animals poden ser fins i tot espellats de viu en viu per a aprofitar millor la seva pell. El vídeo, gravat en una granja, pretén que la gent entengui que és imprescindible rebutjar qualsevol article que s'hagi fet amb pells d'animals.          en español:AnimaNaturalis ha mostrado hoy, en una zona comercial de Barcelona, un vídeo con imágenes de la vida que sufren los animales destinados al uso de la industria peletera.

Cerca de 30 activistas han mostrado, además, carteles con fotos y lemas contra la explotación de los animales por su piel y han podido informar, a las personas que se han interesado, sobre el funcionamiento de este tipo de industria.

Para la organización, el gran público no tiene acceso a estas imágenes que permiten conocer la crueldad que esconde la industria peletera y el maltrato físico y psicológico al que los animales explotados son sometidos durante toda su vida.

La mayoría de la gente desconoce que, a menudo, estos animales, hasta son despellejados en vivo para aprovechar mejor su piel.

El vídeo, grabado en una granja, pretende que la gente entienda que es imprescindible rechazar cualquier artículo que se haya realizado con pieles de animales.            

diumenge, 12 de febrer de 2012

NEDAR ENTRE ELS QUE VAN A MATAR | NADAR ENTRE LOS QUE VAN A MATAR

El Grup Balfegó, empresa catalana de pescadors de tonyina, rendabilitza al màxim l’explotació dels peixos de les seves piscifactories, organitzant jornades de visita i bany entre les tonyines captives que té a l’Ametlla de Mar, a Tarragona, abans que aquests siguin assassinats per a convertir-se en menjar.

Els participants en la Tuna Tour es desplaçaran, en un catamarà dissenyat per a l’ocasió, des del port de L’Ametlla fins a les granges de tonyines, a milla i mitja de la costa, on veuran com viuen i s’alimenten els exemplars capturats durant la campanya de pesca que es realitza en el Mediterrani, al voltant de les Illes Balears.

L’empresa també organitzarà anualment la Setmana de la Tuna Tour, que sumarà, a les activitats lúdiques, la ingesta dels peixos morts sota el reclam de la cuina de coneguts xefs.

Les tonyines vermelles, que són engreixades a les granges de l’empresa, són capturades a alta mar quan són joves i traslladades a un recinte tancat al mar, on són alimentades fins que arriben als 300 ó 400 quilos. Les granges d’engreix estan envoltades per xarxes, on les tonyines hauran de viure fins a arribar al pes ideal per a la seva explotació econòmica.

La matança de les tonyines es realitza fonamentalment mitjançant dues tècniques: l’electro-sacrifici, que consisteix a clavar un arpó proveït d’una connexió elèctrica a la tonyina, o disparant-los al cap.

Segons el Partit Animalista, una vegada disparat pugen a l’animal a l’embarcació, li tallen el cap amb una serra mecànica i, amb el cor encara bategant, li introdueixen una vareta a través de l’espina dorsal per a paralitzar-lo i evitar que segueixi aletejant. A més, recorden que, tal com va demostrar en 2003 un estudi de la Universitat d’Edimburg, els peixos són capaços de sentir i el seu sistema, encara que més simple, mostra respostes hormonals, neuronals i de comportament associades al dolor i similars a les mostrades per animals terrestres.

L’empresa, que basa el seu negoci en la mort dels animals, presenta la seva iniciativa com model de gestió, assegurant que ofereix un sistema de pesca sostenible des del punt de vista ambiental. Obviant que, per a produir un quilo de tonyina es necessiten quatre quilos de peix capturat, mort i convertit en menjar, pel que la sostenibilitat, a nivell global i mesurada en quilos d’individus morts o en nombre de vides invertides, tampoc és tal.en español:

El Grupo Balfegó, empresa catalana de pescadores de atún, rentabiliza al máximo la explotación de los peces de sus piscifactorías, organizando jornadas de visita y nado entre los atunes cautivos que tiene en l’Ametlla de Mar, en Tarragona, antes de que estos sean asesinados para convertirse en pescado.


Los participantes en el Tuna Tour se desplazarán, en un catamarán diseñado para este fin, desde el puerto de L’Ametlla hasta las granjas de atunes, a milla y media de la costa, donde verán cómo viven y se alimentan los ejemplares capturados durante la campaña de pesca que se realiza en el Mediterráneo, alrededor de las Islas Baleares.
La empresa también organizará anualmente la Semana del Tuna Tour, que sumará, a las actividades lúdicas, la ingesta de los peces muertos bajo el reclamo de la cocina de conocidos chefs.
Los atunes rojos, que son engordados en las granjas de la empresa, son capturados en alta mar cuando son jóvenes y trasladados a un recinto cerrado en el mar, donde son alimentados hasta que alcanzan los 300 ó 400 kilos. Las granjas de engorde están cercadas por redes, donde los atunes deberán vivir hasta alcanzar el peso ideal para su explotación económica.
La matanza de los atunes se realiza fundamentalmente mediante dos técnicas: el electro-sacrificio, que consiste en clavar un arpón provisto de una conexión eléctrica en el atún, o mediante disparos en la cabeza.
Según el Partido Animalista, una vez disparado suben al animal a la embarcación, le cortan la cabeza con una sierra mecánica y, con el corazón aún latiendo, le introducen una varilla a través de la espina dorsal para paralizarlo y evitar que siga aleteando. Además, recuerdan que, tal como demostró en 2003 un estudio de la Universidad de Edimburgo, los peces son capaces de sentir y su sistema, aunque más simple, muestra respuestas hormonales, neuronales y de comportamiento asociadas al dolor y similares a las mostradas por animales terrestres.
La empresa, que basa su negocio en la muerte de los animales, presenta su iniciativa como modelo de gestión, asegurando que ofrece un sistema de pesca sostenible desde el punto de vista ambiental. Obviando que, para producir un kilo de atún se necesitan cuatro kilos de pescado capturado, muerto y convertido en comida, por lo que la sostenibilidad, a nivel global y medida en kilos de individuos muertos o en número de vidas invertidas, tampoco es tal.

dissabte, 11 de febrer de 2012

ALEGACIONES DEL PACMA CONTRA EL REGLAMENTO DE LOS CORREBOUS

El Partit Animalista, PACMA, ha presentat al·legacions davant el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya contra el nou reglament sobre correbous, projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament relatiu a les festes tradicionals amb toros.
PACMA considera que la celebració de correbous vulnera la normativa autonòmica de protecció animal, pel que no procedeix l’aprovació d’un reglament que els reguli. Toni Valle, candidat número u del Partit Animalista per Barcelona en les passades Eleccions Generals, ha explicat el que pel PACMA suposa una contradicció de la llei.


Segons el Partit Animalista, la previsió de regulació de les festes tradicionals amb toros entra en conflicte amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

L’article 2 de la citada Llei disposa en els seus apartats 2 i 3 que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, així com de moviment voluntari, i han de rebre el tracte que, atenent bàsicament a les seves necessitats etológiqueas, procuri el seu benestar.
Igualment diu que ningú ha de provocar patiments o maltractaments als animals o causar-los estats d’ansietat o por.

Així mateix, la previsió entra en conflicte pel PACMA amb l’article 337 del Codi Penal, que disposa que el que per qualsevol mitjà o procediment maltracti injustificadament a un animal domèstic o amansit, causant-li la mort o lesions que menystinguin greument la seva salut, serà castigat amb la pena de tres mesos a un any de presó i inhabilitació especial d’un a tres anys per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals.

Per tant, el Partit Animalista sol·licita ser considerat persona jurídica els interessos legítims de la qual poden veure’s vulnerats, posant a la disposició d’aquesta part quanta documentació s’elabori en relació amb el projecte de decret i que es doni audiència al Partit Animalista en el projecte de decret, tenint per presentades aquestes al·legacions.

Finalment demana l’anul·lació del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament relatiu a les festes tradicionals amb toros.
en español:

El Partido Animalista, PACMA, ha presentado alegaciones ante el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya contra el nuevo reglamento sobre correbous (Proyecto de decreto por el cual se aprueba el Reglamento relativo a las fiestas tradicionales con toros).

PACMA considera que la celebración de correbous vulnera la normativa autonómica de protección animal, por lo que no procede la aprobación de un reglamento que los regule. Toni Valle, candidato número uno del Partido Animalista por Barcelona en las pasadas Elecciones Generales, ha explicado lo que para el PACMA supone una contradicción de la ley.


Según el Partido Animalista, la previsión de regulación de las fiestas tradicionales con toros entra en conflicto con el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales. El artículo 2 de la citada Ley dispone en sus apartados 2 y 3 que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica, así como de movimiento voluntario, y deben recibir el trato que, atendiendo básicamente a sus necesidades etológicas, procure su bienestar y que nadie debe provocar sufrimientos o maltratos a los animales o causarles estados de ansiedad o miedo.

Asimismo, la previsión entra en conflicto para el PACMA con el artículo 337 del Código Penal, que dispone que el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

Por lo tanto, el Partido Animalista solicita ser considerado persona jurídica cuyos intereses legítimos pueden verse vulnerados, poniendo a disposición de esta parte cuanta documentación se elabore en relación con el proyecto de decreto y que se dé audiencia al Partido Animalista Contra el Maltrato Animal en el proyecto de decreto, teniendo por presentadas estas alegaciones.

Finalmente pide la anulación del Proyecto de decreto por el cual se aprueba el Reglamento relativo a las fiestas tradicionales con toros.          

dimarts, 7 de febrer de 2012

FLASHMOB CONTRA LA CAÇA | FLASHMOB CONTRA LA CAZA

El passat 4 de febrer es van dur a terme, en diferents ciutats de la península, actes de protesta exigint l'abolició de la caça per considerar aquesta activitat cruel i injusta amb els animals i èticament injustificable.
Els organitzadors de les protestes van comunicar en roda de premsa que cada any són assassinats milions d'animals usant com arguments el suposat equilibri ecològic o l'esport i els campionats.

En el manifest es va posar especial èmfasi en la quantitat de vides que es cobra la caça a l'estat, en la crueltat de la mateixa i el negoci cinegètic que representa per a uns quants.

Segons les dades dels manifestants, a Espanya es cacen al voltant de: 60.000 cérvols, 120.000 senglars, 30.000 daines, muflons, cabirols, isards, arruís, cabres munteses i llops, 1 milió de llebres, 4 milions de conills, 140.000 guineus, 3 milions de perdius, 1 milió de guatlles i 5 milions d'individus d'altres espècies: coloms, faisans, ànecs…

També es va fer especial èmfasi en la reforma de la llei que pretén que, a Galícia, els nens de 14 anys puguin assistir a caceres per a aconseguir el relleu generacional que necessita la caça per a subsistir, i en la destinació que pateixen molts gossos que són utilitzats com a eines pels caçadors després de la temporada de caça; l'abandó o la seva mort de mans dels mateixos caçadors.          en español:
El pasado 4 de febrero se llevaron a cabo, en diferentes ciudades de la península, actos de protesta exigiendo la abolición de la caza por considerar esta actividad cruel e injusta con los animales y éticamente injustificable.

Los organizadores de las protestas comunicaron en rueda de prensa que cada año son asesinados millones de animales usando como argumentos el supuesto equilibrio ecológico o el deporte y los campeonatos.

En el manifiesto se puso especial énfasis en la cantidad de vidas que se cobra la caza en el estado, en la crueldad de la misma y el negocio cinegético que representa para unos cuantos.

Según los datos de los manifestantes, en España se cazan alrededor de: 60.000 ciervos, 120.000 jabalíes, 30.000 gamos, muflones, corzos, rebecos, arruís, cabras montesas y lobos, 1 millón de liebres, 4 millones de conejos, 140.000 zorros, 3 millones de perdices, 1 millón de codornices y 5 millones de individuos de otras especies: palomas, faisanes, patos…

También se hizo especial hincapié en la reforma de la ley que pretende que, en Galicia, los niños de 14 años puedan asistir a cacerías para conseguir el relevo generacional que necesita la caza para subsistir, y en el destino que sufren muchos perros que son utilizados como herramientas por los cazadores tras la temporada de caza; el abandono o su muerte de manos de los mismos cazadores.            

dilluns, 6 de febrer de 2012

ACTE CONTRA LA PELLETERIA | ACTO CONTRA LA PELETERÍA. TARRAGONA

El darrer cap de setmana de gener ha tingut lloc a Tarragona un acte reivindicatiu en contra de la indústria pelletera. Aquest acte organitzat per Igualdad Animal ha volgut donar a conèixer als ciutadans la cruesa d'una indústria que exerceix una explotació injustificada vers els animals.
L'acte que va tenir lloc davant a la Plaça de la Font de Tarragona, just davant de l'Ajuntament, va comptar amb la participació d'una decena d'activistes que van sostenir imatges d'animals utilitzats únicament per la seva pell.

Igualdad Animal també va mostrar vídeos reals d' indústries espanyoles de visons extrets de l'extensa investigació que van realitzar sobre la vida i el patiment d'aquests éssers que arriben a automutilar-se per escapar d'aquesta situació.

Igualdad Animal va informar que la Moda acaba cada any amb 30 milions d'éssers vius que abans de nèixer ja han sigut condemnats a viure a un patiment extrem. Se'ls arrenca la pell després d'haver estat asfixiats, gaseats, d'haver-li's trencat el coll o haver estat enverinats. Durant l'esdeveniment, es va reivindicar el dret d'aquests animals a viure amb dignitat i no patir, així com la necessitat de considerar amb respecte els altres éssers sense discriminar-los per pertànyer a una altra espècie.

Els tarragonins van poder observar el preu real, en vides, dels abrics de pell que estan acostumats a veure a les botigues. A la taula informativa, van poder conèixer alternatives als productes de pell com els que estan fets amb matèries primeres vegetals o productes sintètics.          en español:
El último fin de semana de enero ha tenido lugar en Tarragona un acto reivindicativo en contra de la industria peletera. En este acto organizado por Igualdad Animal, se ha querido dar a conocer a los ciudadanos la crudeza de una industria que ejerce una explotación injustificada hacia los animales.

El acto que tuvo lugar frente a la Plaza de la Font de Tarragona, justo delante del Ayuntamiento, contó con la participación de una decena de activistas que sostuvieron imágenes de animales utilizados únicamente por su piel.

Igualdad Animal también mostró vídeos reales de las condiciones de vida de los visones extraídos de la extensa investigación realizada en las industrias españolas donde documentaron la vida y el sufrimiento de estos seres que llegan a automutilarse para escapar de esta situación.

Igualdad Animal informó que la moda termina cada año con 30 millones de seres vivos que antes de nacer ya han sido condenados a vivir con un sufrimiento extremo. Se les arranca la piel después de haber sido asfixiados, gaseados, de haberles roto el cuello o de haber sido envenenados.

Durante este acto, se reivindicó el derecho de estos animales a vivir con dignidad y no sufrir, así como la necesidad de respetar a los otros seres sin discriminarlos por pertenecer a otra especie.

Los tarraconenses pudieron observar el precio real, en número de vidas, de los abrigos de piel que están acostumbrados a ver en las tiendas. En la mesa informativa, pudieron conocer alternativas a los productos de piel como aquellos fabricados con materias primas vegetales o productos sintéticos. 

diumenge, 5 de febrer de 2012

ACTE CONTRA LA CAÇA | ACTO CONTRA LA CAÇA. PETRER (ALACANT)

Les desenes de senglars caiguts durant les dues últimes batudes perpetrades a Petrer, a més dels que cauran en la que està prevista en el Alt de Càrdenes, van ser ahir objecte d’un acte organitzat pel grup Fauna Liure com a protesta per l’immobilisme de l’Ajuntament davant les matances indiscriminades al camp.
Prop de 40 persones, en la seva majoria simpatitzants del grup animalista -i amb presència també de polítics, com membres de Esquerra Unida- es van concentrar davant l’ajuntament i van escenificar la mort dels senglars per a demanar que s’aturin les batudes que el Consell ha autoritzat als camps de Petrer.
Per això, es va organitzar una concentració silenciosa en la qual els participants van formar la frase “Stop caça”, mentre que quatre persones estaven esteses a terra, envoltades de sang i davant d’espelmes que donaven a l’escena l’aspecte mortal de la caça.
La protesta, que va durar poc més de mitja hora, va contar a més amb la lectura d’un manifest redactat pels membres de Fauna Lliure, així com un text lamentant aquestes pràctiques sagnants i injustificables.
La implicació de l’Ajuntament de Petrer en aquestes batudes és merament testimonial, ja que no té potestat per a frenar les caceres que es realitzen al territori a instàncies de la Conselleria de Medi ambient. No obstant això, des de l’associació es demana als governants del municipi una major implicació expressant la seva repulsa davant les batudes. En aquest sentit, Miguel Angel Pérez va recordar que Petrer es va declarar un municipi que respecta als animals el 1989, a petició d’un grup de veïns. En virtut d’aquesta declaració, des de Fauna Lliure consideren que els responsables municipals haurien de posicionar-se.
L’oposició de Petrer a la cacera té un antecedent protagonitzat, a finals de 2006, per centenars de veïns que van aconseguir paralitzar una cacera d’arruís, una espècie de cabra present a la comarca. El cas va aconseguir una especial repercussió ja que la protesta, que va enfrontar als ciutadans amb els caçadors, va estar encapçalada per l’exalcalde José Antonio Hidalgo, d’Esquerra Unida.en español:
Las decenas de jabalíes caídos durante las dos últimas batidas perpetradas en Petrer, además de los que caerán en la que está prevista en el Alt de Cárdenes, fueron ayer objeto de un acto organizado por el grupo Fauna Libre como protesta por el inmovilismo del Ayuntamiento ante las matanzas indiscriminadas en los montes.

Cerca de 40 personas, en su mayoría simpatizantes del grupo animalista -y con presencia también de políticos, como miembros de Esquerra Unida- se concentraron ante el ayuntamiento y escenificaron la muerte de los jabalíes para pedir que cesen las batidas que el Consell ha autorizado en los montes de Petrer. Para ello, se organizó una concentración silenciosa en la que los participantes formaron la frase "Stop caza", mientras que otras cuatro personas quedaban tendidas en el suelo, rodeadas de sangre y frente a unas velas que daban a la escena el aspecto mortal de la caza.

La protesta, que duró poco más de media hora, contó además con la lectura de un manifiesto redactado por los miembros de Fauna Libre, así como un texto lamentando estas prácticas sangrientas e injustificables.

La implicación del Ayuntamiento de Petrer en estas batidas es meramente testimonial, ya que no tiene potestad para frenar las cacerías que se realizan en sus montes a instancias de la Conselleria de Medio Ambiente. Sin embargo, desde la asociación se pide a los gobernantes del municipio una mayor implicación expresando su repulsa ante las batidas.
En este sentido, Miguel Angel Pérez recordó que Petrer se declaró un municipio que respeta a los animales en 1989, a petición de un grupo de vecinos. En virtud de esta declaración, desde Fauna Libre consideran que los responsables municipales deberían posicionarse.

La oposición de Petrer a la cacería tiene un antecedente protagonizado, a finales de 2006, por cientos de vecinos que consiguieron paralizar una cacería de arruís, una especie de cabra presente en los montes de la comarca. El caso consiguió una especial repercusión ya que la protesta, que enfrentó a los ciudadanos con los cazadores, estuvo encabezada por el exalcalde José Antonio Hidalgo, de Esquerra Unida.    

dissabte, 4 de febrer de 2012

CAVALLS A LA MAR A ADEJE (TENERIFE)

Més de 30.000 persones, arribades de nombrosos llocs de Tenerife, van celebrar la festivitat de Sant Sebastià a la zona de L’Enramada a La Caleta, obligant als cavalls i altres animals a entrar al mar.
Segons els participants i organitzadors, aquesta festa combina “l’amor pels animals amb la superació personal i la veneració al sant del municipi”.
Els cavalls, carregant als seus lloms als animals humans, són dirigits des de l’església en processó fins al mar, lloc on els genets han de mostrar la seva habilitat a l’hora de sotmetre al cavall per endinsar-se en un lloc on no volen estar.

Aquesta tradició obliga també a altres animals a assistir acompanyant als humans que van de festa, bous, vaques, ovelles i gossos que poden arribar a sumar més de 50 individus que participen, amb major o menor grat, en una celebració catòlica que no és del seu credo.
Com és tradicional també, quan la figura del sant arriba a la riba i reverència el mar, tots els fidels humans es persignen amb aigua marina.
PACMA denuncia que els genets obliguen als cavalls a endinsar-se en el mar encara que els animals es resisteixen, atacats per l’estrès i el pànic que els produeix la situació. Els animals són esperonats i empesos per aconseguir que es fiquin a l’aigua i, en aquesta edició, això ha suposat moments de tensió per a un dels cavalls que es va veure obligat a endinsar-se en l’aigua, quan aquest es va quedar atrapat i va haver de ser assistit per a poder-lo rescatar de tal situació.
Les festes, amb individus que no volen participar en elles, són una forma habitual de maltractament en moltes celebracions patronals i de calendari catòlic a Espanya.


en español:
Más de 30.000 personas, llegadas de numerosos lugares de Tenerife, celebraron la festividad de San Sebastián en la zona de La Enramada en La Caleta, obligando a los caballos y otros animales a entrar en el mar.
Según los participantes y organizadores, esta fiesta combina “el amor por los animales con la superación personal y la veneración al santo del municipio”.
Los caballos, cargando a sus lomos a los animales humanos, son dirigidos desde la iglesia en procesión hasta el mar, lugar donde los jinetes deben mostrar su habilidad a la hora de someter al caballo a adentrarse en un lugar donde no quieren estar.


Esta tradición obliga también a otros animales a asistir acompañando a los humanos que van de fiesta, bueyes, vacas, ovejas y perros que pueden llegar a sumar más de 50 individuos que deben participan, con mayor o menor agrado, en una celebración católica que no es de su credo.
Como es tradicional también, cuando la figura del santo alcanza la orilla y lo reverencia, todos los fieles humanos se persignan con agua marina.

PACMA denuncia que los jinetes obligan a los caballos a adentrarse en el mar aunque los animales se resisten, atacados por el estrés y el pánico que les produce la situación. Los animales son azuzados y empujados para lograr que se metan en el agua y, en esta edición, esto supuso momentos de tensión para uno de los caballos que se vio obligado a adentrarse en el agua, cuando éste se quedó atrapado y tuvo que ser asistido para poderlo rescatar de tal situación.
Las fiestas, con individuos que no quieren participar en ellas, son una forma habitual de maltrato en muchas celebraciones patronales y de calendario católico en España.

Fuentes: PACMA, El Dia.es y El DIgital Sur

divendres, 3 de febrer de 2012

EMISSIÓ DE FEBRER PER LA TDT DE LA TVANIMALISTA


Programació emesa el dia 01/02/2012 pel canal 37 de la TDT del Barcelonès i Maresme:21.00 h Càpsules. Informatiu animalista
21.10 h Cuina Vegana: Timbal de pastanaga i hummus
21.13 h Información contra la represión. Entrevistes:
    - Eneko Pérez
    - Sharon Núñez y Jose Valle
21.48 h Xerrada “Esclavitud: paral·lelismes i evidències” a càrrec de Laia García de l’UPAG
22.43 h Panorama: DAR (Defensa Animal Rescue)
23.00 h Fi d’emissió